நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

வெள்ளி, 13 டிசம்பர், 2013

பூண்டி திருபுட்பம் கல்லூரியின் இணையப் பயிலரங்க விழா- படங்கள்


திருபுட்பம் கல்லூரியின் வரவேற்புப் பதாகை


பங்கேற்ற மாணவர்கள்

பங்கேற்ற மாணவிகள்

பயிலரங்கின் சிறப்பு நிகழ்வு

சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் காட்சி

கருத்துகள் இல்லை: