நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

புதன், 26 அக்டோபர், 2011

புதுவை மழைக்காட்சிகள்...


இரு சக்கர வாகனத்தை சூழ்ந்து, வீட்டுப்பகுதியில் புகுந்துள்ள மழைநீர்


சூரியகாந்தி நகர் சாலையிர் கார் ஒன்று மூழ்கியிருப்பதைப் படத்தில் காணலாம்


சூரியகாந்தி நகர் சாலைகள் நீரில் மூழ்கியிருப்பதைப் படத்தில் காணலாம்


சூரியகாந்தி நகர் சாலைகள் நீரில் மூழ்கியிருப்பதைப் படத்தில் காணலாம்

கருத்துகள் இல்லை: