நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

ஞாயிறு, 22 ஜனவரி, 2012

எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ்க் கணினி மொழியியல் பயிலரங்கத்தின் காட்சிகள்

எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ்க் கணினி மொழியியல் பயிலரங்கம் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது.

பயிற்சிபெறும் பேராசிரியர்கள்,ஆய்வாளர்கள்

கருத்துகள் இல்லை: