நிகழ்வுகள்

// நன்றாற்ற லுள்ளுந் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந் தாற்றாக் கடை (திருக்குறள்) (பொருள்: அவரவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அவரவருக்குப் பொருந்துமாறு செய்யாவிட்டால், நன்மை செய்வதிலும் தவறு உண்டாகும். மு.வ.) //

சனி, 24 செப்டம்பர், 2011

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகப் புத்தாக்கப் பயிற்சியில்...


புத்தாக்கப் பயிற்சியில் கலந்துகொண்ட பேராசிரியர்கள்பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் புத்தாக்கப்பயிற்சியில் கலந்துகொண்ட பேராசிரியர்கள்

கருத்துகள் இல்லை: